Disclaimer

VR-Producties.nl, hierna te noemen VR-Producties.nl, verleent u hierbij toegang tot https://www.VR-Producties.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. VR-Producties.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op https://www.VR-Producties.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van VR-Producties.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
VR-Producties.nl spant zich in om de inhoud van https://www.VR-Producties.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://www.VR-Producties.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VR-Producties.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.VR-Producties.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op https://www.VR-Producties.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VR-Producties.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VR-Producties.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VR-Producties.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.